• 2016-06-17 06:11:48

    При сключено споразумение със застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност" може ли да се претендира застрахователно обезщетение и от виновното лице?

    При споразумение със застрахователите има ли възможност да предява иск срещу виновния водач? И за какво? Благодаря предварително.

    Отговор:
    Здравейте! В качеството си на увредено лице, получило застрахователно обезщетение във връзка с упражнени права срещу застрахователя, имате право да търсите обезщетение от застрахования водач по деликтното правоотношение само доколкото не сте удовлетворен за претендираните вреди от застрахователя. Такъв би бил случаят, когато споразумението е сключено като частично или когато се претендират нови вреди, извън тези по предметния обхват на споразумението. Това е така, тъй като увреденото лице има право на едно обезщетение за претърпените вреди, което може да упражни алтернативно - или срещу застрахователя или срещу деликвента/виновното лице/. При положение, че споразумението със застрахователя е валидно и покрива изцяло всички вреди или някои от тях, увреденото лице няма основание да търси репарация за същите от деликвента. Налице е неудовлетворена вреда, само при търсене на обезщетение за вреди, които не са били предмет на споразумението - други по вид или новонастъпили (напр. при ексцес, последващи разходи за лекарство и лечение и пр.); поради нищожност на споразумението или унищожаването му, както и когато споразумението е било ограничено в лимита на сключената застраховка, която обаче не покрива вредите - тогава отговорността на деликвента може да се ангажира за разликата. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616