« Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща »

 • 2016-12-22 05:42:12

  Щета по ЧМР

  Въпрос:Здравейте, Имаме отказ по заведена щета по ЧМР от ЗАД Армеец. Те оказват поради следната причина: "Видно от приложените документи, снимковият материал, също така и от обяснението на шофьорът, намокрянето на опаковката на .... е в резултат на конденз, като не е споменато по време на транспорта да е валял дъжд. Доколкото кондензът е обстоятелство, което не би могъл да преодолее, то е налице липса на отговорност с оглед разпоредбата на чл. 17 т.2 от Конвенцията .../ЧМР/" Имат ли право да откажат за това. Интересно ми е кое би могъл превозвачът да преодолее. Тук вина няма изпращачът стоката е получена без тази повреда и при разтоварване е установена повреда в опаковката. Според мен застрахователят няма право да отказва след като има повредена стока и тя не е повредена от изпращачът. Имаме и претенция от получателят.

  Отговор:
  Здравейте, Застрахователят по ЧМР отговоря идентично с превозвача и ако последният носи отговорност за определена щета, то и застрахователят носи. Във вашия случай не виждаме основание за отказ от това, което е посочено от застрахователя. За да се установи, дали намокрянето е в резултат на конденз и от какво е произлязъл този конденз следва да се назначи независима експертиза, която да установи причините за настъпването й. Ако се дължи на характеристиките на превозваната стока, не носи отговорност нито превозвача, нито застрахователят, но ако се дължи на действия или бездействия на превозвача, то отговорност носят както застрахователят така и превозвачът.

 • 2016-07-11 07:57:05

  Предявяване на претенция към Община поради виновни действия на нейни служители

  Въпрос:Здравейте! Преди 10-ина дни автомобилът ни беше паркиран пред дома, в който живеем. Около 20:00 часа беше ударен отпред от общинския багер. При проверката на документите се оказа, че багерът няма задължителна застраховка "Гражданска отговорност", пробата за алкохол на водача беше отрицателна. Служителят на КАТ състави протокол за ПТП. Как можем да получим обезщетение за нанесените материални щети по автомобила ни, чието отстраняване в сервиз възлиза на около 1200 лв.? Ние имаме застраховка "Гражданска отговорност". Благодаря.

  Отговор:
  Здравейте! Във вашия случай нямате право на обезщетение от застрахователя по Вашата застраховка „Гражданска отговорност”, тъй като застраховка „Гражданска отговорност” покрива вредите, които са виновно причинени от застрахованото лице на трети лица. След като вина за настъпилото ПТП има управляващият общинския багер / това се потвърждава от съставения протокол за ПТП/ можете да отправите претенция срещу Общината за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди по реда на чл. 49 от ЗЗД, като представите освен протокола за ПТП,но й фактура/проформа фактура/ и работна карта, от които да е видно на каква стойност ще излезе ремонтът на автомобила ви. В случай, че Общината откаже да заплати необходимата стойност за ремонта на автомобила Ви или заплатената стойност не покрива стойността на ремонта, единственият вариант, който Ви остава е да предявите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2016-06-17 06:11:48

  При сключено споразумение със застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност" може ли да се претендира застрахователно обезщетение и от виновното лице?

  Въпрос:При споразумение със застрахователите има ли възможност да предява иск срещу виновния водач? И за какво? Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте! В качеството си на увредено лице, получило застрахователно обезщетение във връзка с упражнени права срещу застрахователя, имате право да търсите обезщетение от застрахования водач по деликтното правоотношение само доколкото не сте удовлетворен за претендираните вреди от застрахователя. Такъв би бил случаят, когато споразумението е сключено като частично или когато се претендират нови вреди, извън тези по предметния обхват на споразумението. Това е така, тъй като увреденото лице има право на едно обезщетение за претърпените вреди, което може да упражни алтернативно - или срещу застрахователя или срещу деликвента/виновното лице/. При положение, че споразумението със застрахователя е валидно и покрива изцяло всички вреди или някои от тях, увреденото лице няма основание да търси репарация за същите от деликвента. Налице е неудовлетворена вреда, само при търсене на обезщетение за вреди, които не са били предмет на споразумението - други по вид или новонастъпили (напр. при ексцес, последващи разходи за лекарство и лечение и пр.); поради нищожност на споразумението или унищожаването му, както и когато споразумението е било ограничено в лимита на сключената застраховка, която обаче не покрива вредите - тогава отговорността на деликвента може да се ангажира за разликата. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2016-01-12 08:56:48

  Процедура за издаване на препис от протокол за ПТП с материални щети

  Въпрос:Здравейте, при ПТП след което колата не беше в движение (и наличие на каско) се наложи колата да бъде изнесена с репатрак. При предаването на документите обаче, розовият протокол от ПТП то е бил изгубен. Има ли процедура за издаване на копие от него?

  Отговор:
  Здравейте! Има предвидена процедура за издаване на копие от протокола за ПТП в чл. 2, ал. 4 от Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд. В същата разпоредба е уредена тази възможност, в хипотезата при която е загубен оригинала на протокола за ПТП с материални щети, какъвто е Вашия случай. Имайте предвид, че преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане, така че може да подадете молба за издаване на препис. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-12-17 05:51:31

  ПТП във Франция и предявяване на претенция за заплащане на застрахователно обезщетение

  Въпрос:Здравейте! Бих искала да помоля за съвет относно следната ситуация: Случва се ПТП във Франция между 2 автомобила – единият с българска, а другият с френска регистрация. Виновният шофьор управлява френския автомобил, който е нает от rent-a-car компания. На място е съставен двустранен констативен протокол, в който е сгрешен френският регистрационен номер – вместо DX 919 EV, е записан DV 919 EX, както и застрахователната компания на виновния шофьор. Вероятно информацията е умишлено сгрешена. Разполагам със снимка на френския автомобил и информация за rent-a-car фирмата, от която е нает автомобила. В опит да получим информация от тях, логично отказват да я дадат на нас, препращат ни към българския застраховател, който трябва да ни представлява в подобен случай. Обърнахме се и към Police Nationale и също бяхме препратени към българския застраховател. Това, което направи застрахователя беше да се свърже с посочения в протокола френски застраховател, който твърди, че автомобил с подобна регистрация (и сгрешената, и реланата) не съществува при тях и приключи заведената щета. Въпросът ми е следният: След като протокола е сгрешен, имам ли право да изисквам от българския застраховател да търси информация, още повече, че колата е rent-a-car и такава лесно може да се намери, в какви срокове трябва да се случва това. След последния e-mail, който съм изпратила преди около месец, няма отговор действа ли се изобщо по въпроса или не. По тази причина бих искала да знам след като всяка година изрядно си заплащам задължителната застраховка, докъде се простират правата ми, когато се наложи застрахователя да ме представлява с цел получаване на полагащото ми се обезщетение. Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да изпратите писмо до rent-a-car компанията, в която да посочите, че застрахователят е отказал да ви заплати застрахователно обезщетение, тъй като няма застрахован автомобил с подобна регистрация при тях, като поискате да Ви бъде предоставена информация относно автомобила – регистрационен номер, застрахователят при който е застрахован, както и копие от застрахователната полица. Ако получите информация кой е застрахователят и същият е различен от този към когото сте предявили претенция предявете претенция и към него. Ако същият откаже да ви заплати застрахователно обезщетение единственият вариант, който Ви остава е да предявите претенция към rent-a-car компанията, като за целта е желателно да се консултирате с адвокат, който подробно да се запознае с документите по щетата и да прецени дали има основание за завеждане на иск. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-10-27 08:55:58

  Предявяване на претенция за изплащане на обезщетение по застраховка "Каско" и при неплащане в пълен размер към застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:При ПТП на 22/10/2015 отсрещния водач ми нанесе сериозни щети на автомобила. Той разполага само с ГО, а аз имам и ГО и Каско. Въпроса ми е: Ако от моето Каско не се изплатят щетите в достатъчен обем, който да покрие разходите за ремонт на автомобила ми, имам ли аз право да претендирам разликата да ми бъде доплатена от ГО на виновния водач и в какъв срок мога да подам това искане, тъй като още не е направена експертната оценка, а имам съмнения за размера и.Двамата сме застраховани в едно и също дружество.

  Отговор:
  Здравейте! В случай, че застрахователят по застраховка „Каско“ не Ви изплати обезщетение, което да покрие разходите по ремонта на автомобила Ви, можете да се обърнете към застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ на виновния водач и да претендирате към него разликата между изплатеното Ви обезщетение по застраховка „Каско“ и реално направените разходи за възстановяване на автомобила в състоянието, което е бил преди ПТП. Във всеки случай нямате право на цяло обезщетение и от двете места, тъй като това ще доведе до неоснователно обогатяване. Давностният срок, в който може да търсите правата си срещу застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност” е 5 годишен, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2015-10-13 09:47:10

  Предявяване на претенция по реда на деликтнaта отговорност по Закона за задълженията и договорите

  Въпрос:Здравейте. За да не блъсна каруца с пиян каруцар и без светлини и светлоотразители се блъснах челно в ТИР. Доказана вина на каруцаря. За обезщетение за имуществени и неимуществени щети към кого да предявя претенция. Благодаря.

  Отговор:
  Здравейте! За съжаление в конкретния случай вие нямате право да претендирате обезщетение от Гаранционен фонд, тъй като фондът обезщетява пострадали от ПТП, в които участват МПС. Единствената възможност, която е пред Вас е да предявите претенция срещу виновния каруцар по реда на деликтната отговорност! За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2015-10-09 11:54:33

  Предявяване на претенция към Гаранционен фонд при ПТП, при което виновният водач няма задължителна застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Какво трябва да предприема срещу водач на МПС (такси) ,извършил ПТП - отнемане на предимство на пешеходец (дете) на пешеходната пътека, който няма застраховка "Гражданска отговорност". Детето е с натъртвания и два външни хематома (цицини) на главата. Оставено е в болницата за наблюдение. Полицията е съставила протокол за ПТП.

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно Кодекса за застраховане при пътно-транспортно произшествие, причинено от моторно превозно средство, което няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, какъвто е Вашия случай, е необходимо да предявите претенция пред Гаранционния фонд, като представите доказателства( протокол за ПТП, амбулаторни листи, рецепти и т.н, т.е. документи удостоверяващи самото ПТП и получените увреждания, вследствие на същото.) Гаранционен фонд е длъжен да ви възстанови всички вреди – имуществени и неимуществени, които са вследствие на ПТП. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които сте направили във връзка с лечението на детето: за лекарства, прегледи и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен е пострадало детето, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който е преживяло детето в следствие на пътно – транспортното произшествие. Срокът за предявяване на претенция е 5 години от датата на ПТП, като Гаранционен фонд трябва да се произнесе в 3 месечен срок. Ако не сте доволен от изплатеното обезщетение може да искате преразглеждане и/или да предявите по съдебен ред претенция към Гаранционния фонд. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2015-09-11 12:03:26

  Предсрочно прекратяване на застраховка "Живот"

  Въпрос:Здравейте господа моля за Вашето съдействие как да прекратя пенсионна застраховка живот сключена 2008 г.изтичаща 2021 г. след като са настъпили промени в състоянието ми, а именно преди изтичането на застраховката имам решение на ТЕЛК и съм пенсионер с общо заболяване 52% и какви неустойки по договора дължа.

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно българското законодателство имате възможност да прекратите предсрочно застраховка „Живот” и застрахователят съгласно чл. 240 от Кодекса за застраховане е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Във вашия случай са изминали 7 години и ако са платени всички премии за този период, следва да ви заплатят откупната стойност посочена в полицата. При сключване на застрахователната полица трябва да са ви представили таблица с откупната стойност на полицата, в която е показано каква част от вложените до този момент пари ще ви се върнат. Ако не ви е представена такава може да я изискате от офисите на застрахователя и същият следва да ви предостави актуална справка за платени премии и съответните откупни стойности. Откупна стойност е сумата, която застрахователят ще плати при предсрочно прекратяване на договора. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-07-16 03:08:02

  Предявяване на претенция към застрахователя по застраховка "Живот"

  Въпрос:Здравейте!Моят случай е следният,Родителите ми изтеглиха ипотечен кредит от Пиреус банк на стойност 20000€,бяха задължени да сключат застраховка живот с клауза при смърт на някой от двамата застрахователната компания да покрие останалата част от сумата на починалия от датата на смъртта до края.И за съжаление баща ми почина от инсулт,предадохме всички документи в срок към застрахователната компания след 8 месеца получихме становище че отказват да покрият задълженията на баща ми с причината че имал ЯЗВА по време на подписването на договора и дори не ми върнаха документите които им дадох с изследвания,заболявания и тн. Сега искам да заведа дело срещу тях, но те отказват да ми дадат официално писмо с отказа и причината поради която отказват обезщетението,застрахователната компания е Евроинс. Посъветвайте ме какво да направя?Благодаря!

  Отговор:
  Здравейте! Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Необходимо е да се прегледат Общите условия на сключената застраховка, за да се прецени при какви условия е сключена същата. За да бъде основателен отказа на застрахователя е необходимо да е налице причинно - следствена връзка между настъпилия инсулт и язвата, която е имал баща Ви. В настоящия случай считам, че застрахователят неоснователно Ви отказва да покрие останалата част от кредита с този аргумент, че баща Ви е имал язва. В случай, че не разполагате с документите, които сте предоставили на застрахователя можете с писмена молба до тях да поискате да Ви бъдат върнати оригиналите или копие от същите. Също можете да депозирате жалба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (координати може да намерите в интернет) за преразглеждане на претенцията ви. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Имате възможност й да поканите банката да заведе иск срещу застрахователя. Тъй като материята е много сложна, нашият съвет е да се обърнете към адвокат за помощ. Надявам се, че сме Ви били полезни с отговорите си. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2015-07-14 02:43:30

  Предявяване на претенция към застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на виновното лице

  Въпрос:Здравейте. Преди месец и половина бях участник в птп, при което виновен бе другият водач, а аз си охлузих едната ръка. Оказа се, че съм получил отказ на искането за обезщетение за причинени болка и страдания, който отказ аз не съм виждал. Просто днес минах през офис на ЗК, в която е ГО на виновното лице. Може ли да ме посъветвате как да подходя?

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели в това число всички разноски за лечение, пряко свързани с причинените в следствие на катастрофата увреждания. Нашият съвет е да депозирате жалба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (координати може да намерите в интернет) за преразглеждане на претенцията Ви, с искане да ви се заплати застрахователно обезщетение. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Застрахователят в три месечен срок следва да ви заплати застрахователно обезщетение или да откаже такова. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-06-05 12:36:06

  Предявяване на претенция към застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на виновното лице

  Въпрос:Здравейте, можете ли да ми кажете какъв е срока за обжалване на изплатена щета по ГО? Претърпях ПТП и заведох щетата на автомобила си към виновния шофьор по ГО, но застрахователя реши, че ще изплати много по-малко от колкото е необходимо ( според вещи лица колата трябва да бъде обявена за тотал щета, а те платиха малко над 3000 лв, колата е Мерцедес все пак). Благодаря предварително !

  Отговор:
  Здравейте! Във вашия случай следва да знаете, че застрахователят трябва да ви заплати обезщетение равно на вредата към деня на настъпване на застрахователното събитие, т.е. действителната стойност на автомобила ви. Нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя за преразглеждане на щетата и за заплащане на действителната стойност на автомобила, ако това не помогне остава единственият вариант – да търсите правата си по съдебен ред. Имайте предвид, че давностният срок за предявяване на претенция по съдебен ред е 5 години, считано от датата на настъпване на ПТП. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-04-07 11:15:46

  Предявяване на претенция към застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на виновното лице

  Въпрос: Kонстатирано е ПТП с двустранен протокол.Водачът който не е виновен за ПТП-то управлява автомобил който предстои да закупи. Автомобилът е предоставен за ползване преди покупката,поради смърт на собственика и наследниците оформят документите по наследството. Водачът отстранява щетите за своя сметка. Може ли да получи обезщетение от застрахователя?

  Отговор:
  Здравейте! Принципно положение е, че при имуществено застраховане застрахователят трябва да заплати обезщетение равно на вредата към деня настъпване на застрахователното събитие до размера на застрахователната сума. В тази връзка може да предявите претенция до застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице с искане да ви бъде заплатено обезщетение, покриващо стойността на ремонта на щетите по автомобила по представена фактура за извършения ремонт. Имайте предвид, че за да Ви бъде заплатено на Вас застрахователно обезщетение е необходимо собствениците на автомобила да подпишат пълномощно, с което да Ви упълномощят да получите застрахователно обезщетение по предявената претенция, изразяваща се в стойността на извършения ремонт. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-04-03 07:52:57

  Възможно ли е да се получи кумулативно обезщетение от застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" и от застрахователя по застраховка "Каско"

  Въпрос:Интерсува ме имам ли право на изплащане на една щета от Гражданската отговорност като потърпевш при ПТП и след това да заведа щетата по Авто Каско ??

  Отговор:
  Здравейте! Във връзка със зададения от Вас въпрос имайте предвид, че нямате право да получите обезщетение за възстановяване на разходите за ремонта на автомобила Ви и от застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност” и от застрахователя на застраховка „Автокаско”. Възможно е ако предявите претенцията си за заплащане на застрахователно обезщетение към едното застрахователно дружество и обезщетението, което получите не е в пълен размер, необходим за покриване на разходите по възстановяване, да претендирате остатъка до пълния размер от другия застраховател. За повече информация може да се свържете с наш консултант на те. 0 700 13 616.

 • 2015-03-19 07:42:50

  Предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди

  Въпрос:Здравейте! Вече 22 дена сам на легло след катастрофа имам счупване на 4 – ти ломбален прешлен. Аз и съпруга ми сме потърпевши, блъсна ни 18 годишно момче, което няма шофьорска книжка и двамата със съпруга ми сме доста пострадали. Лежах в болница и така въпроса ми е до колко време ще приключи всичко със документите от МВР и до колко време можем да получим обезщетение и колко горе долу.

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели в това число всички разноски за лечение, пряко свързани с причинените в следствие на катастрофата увреждания. В тази връзка може да предявите претенцията си спрямо застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице като представите копие от всички документи, с които разполагате ( протокол за ПТП с пострадали лица, амболаторни листи, рецепти и др.). Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др., поради което няма как да конкретизираме размера на застрахователното обезщетение. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който сте преживяли в следствие на пътно – транспортното произшествие. Срокът, в който застрахователят следва да ви заплати обезщетение е 3 месеца от подаване на заявлението, като имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение е справедливо. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-03-13 09:19:48

  Какъв е срокът за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Каско"

  Въпрос:Как да постъпя след като на 15.01.2015 имам издадено възлагателно писмо за сервиз от щета и до ден днешен(13.03.2015) няма реакция нито от застрахователя, нито от доверения сервиз за отремонтиране на автомобила. И колко е срока за обещетение, защото това не става ясно нито от сложителите на компанията, нито от полицата.

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (координати може да намерите в интернет) за произнасяне по претенцията Ви, в която подробно да опишете фактическата обстановка около казуса. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Съгласно Кодекса за застраховане срокът за възстановяване на щетите не може да бъде по – дълъг от 45 дни, считано от деня, в който застрахованият е изпълнил задължението си да предаде всички необходими документи във връзка със заведената щета на застрахователя. Ако след това застрахователят откаже да ви изплати действителната сума за възстановяване на щетите по увредения Ви автомобил или заплатената сума не ви удовлетворява, единственият вариант, който остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя за платения от вас ремонт. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-03-03 01:01:52

  Претенция по задължителна медицинска застраховка за чужденци

  Въпрос:Здравейте ! Имам следният въпрос: Имам сключена задължителна медицинска застраховка за чужденци в р.България, които пребивават продължително. В края на 2013г. Си счупих глезена ме оперираха, като ми поставиха метална плака и винтове в глезенната става. Още по време на първата операция ми назначиха дата за втора операция, чрез която да извадят металните елементи. Разноските по първата операция ми се запкатиха от застрахователното дружество. През 2014г. Юни месец ме приеха отново в болницата, за да извадят металните винтове, интервенцията се осъществи отново по оперативен път. За тази втора операция, която е пряка последица от първоначално настъпилата травма застрахователят отказва да ми заплати направените от мен медицински разноски. Като довод сочи, че застраховката покривала разходи извършени до три дни от медицинската диагноза и че предмет на застраховката е злополука или акутно заболяване. По време на втората операция имАх сключена застраховка и с ДЗИ общо застраховане заведох претенцията си и към тях но ми отказаха, с мотива, че се касаело за разноски по повод на стара травма. Благодаря, Ви за отделеното време и внимание. Какво бихте ме посъветвали? Имам ли шансове за успех, ако заведа дело срещу първия застраховател?

  Отговор:
  Здравейте! Нуждата от извършването на втората операция за изваждане на металните винтове е пряка и непосредствена последица от настъпилите ви травматични увреждания – счупване на глезена ви, поради което първият застраховател, който е покрил операцията ви е длъжен да покрие разходите и по втората. Във вашия случай втората операция е следствие от увреждането и е естествено продължение на обективния процес на вредоносното проявление на самото увреждане, а съгласно чл. 51 ЗЗД се дължи пълно обезщетяване на всички вреди. Нашето мнение е, че първият застраховател неоснователно Ви отказва да покрие разходите по първата операция. Единственият вариант, който Ви остава след като застрахователят отказва да заплати стойността на втората операция е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя за нейното заплащане. Считаме, че застрахователят следва да бъде осъден да Ви заплати стойността на втората операция, която е в пряка – причинно следствена връзка с претърпяната от Вас травма. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-02-26 08:17:48

  Последици при неуведомяване на застрахователя при настъпване на пътно - транспортно произшествие

  Въпрос:Здравейте, преди две години в Македония при заобикаляне на спрял трактор, с натоварено ремарке, от него върху колата ми скочи един от "пътниците". Съответно спирайки го съборих на земята и човекът има тежка телесна повреда. След инцидента го закарах до болницата, където извикаха полиция и беше съставен протокол. Това стана в Македония. Към момента на ПТП колата беше технически изправн а и с валидна зелена карта. Не съм информирала застрахователя за инцидента, тъй като никой не ми каза. Срещу мен като возач не е образувано дело, нито има заведен граждански иск. Но получих писмо от застрахователна компания на пострадалия да им давам писмен разказ за инцидента. Въпросът ми е каква отговорност може да се търси от мен и дали трябва да се свържа със застрахователя или двете фирми сами уреждат отношенията си?

  Отговор:
  Здравейте! Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Всеки застрахован по застраховка „Гражданска отговорност” е длъжен в седем дневен срок от настъпване на ПТП, за което е виновен, да уведоми застрахователната компания, в която е застрахован. В уведомлението трябва да се съдържат като минимум: вашите данни, номера на застраховката, регистрационния номер на автомобила, както и минимално описание на ПТП, поредния номер на регистрираното събитие. Целта на това уведомление е да не може в един последващ процес застрахователят да претендира от застрахованото лице заплатените от него лихви на трети лица от датата на ПТП до уведомяване на застрахователя за настъпването му! Във вашия случай след като не сте уведомили застрахователя за настъпилото ПТП, той може да търси отговорност от Вас за заплатените от него лихви на третото лице от датата на ПТП до уведомяването му. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-02-02 06:14:40

  Срок за изплащане на застрахователно обезщетение при Кражба на МПС

  Въпрос:Здравейте,имам въпрос относно Противозаконно отнетото ми МПС.След като съм предала всички необходими документи за ликвидиране на щетата на застрахователелната компания в какъв срок и на каква стойност ще ми бъде изплатен автомобила по закон? На 90 или на 100% ? Не го пише в полицата.Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Срокът, в който застрахователят трябва да Ви изплати застрахователно обезщетение е 15 дни след представяне на всички изискуеми документи. Това е срокът, след който застрахователят Ви дължи и обезщетение за забава. Принципно положение е, че при имуществено застраховане застрахователят трябва да заплати обезщетение равно на вредата към деня настъпване на застрахователното събитие до размера на застрахователната сума. Отношенията между страните по застрахователния договор се уреждат с т.н. Общи условия, в които следва да бъде посочен размерът на застрахователното обезщетение(като процент), което следва да Ви бъде заплатено от застрахователя в случай на кражба. В случай, че застрахователят откаже да ви заплати застрахователно обезщетение или определеното застрахователно обезщетение е занижено, единственият вариант, който Ви остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2015-01-30 01:46:49

  Претенция за обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, имам заведена щета по гражданска отговорност в Бул инс в края на ноември 2014г., щетата все още не ми е изплатена. При запитване в офиса им ми отговориха, че щетата е заведена и те нищо повече не могат да ми дадат никаква информация, да се обадя на тел.070016633 След многократни опити да се свържа с отдела за информация за заведени щети все още нямам успех, дава свободно до като ме отхвърли оператора и никой не отговаря. Интересува ме към кого или коя институция да се обърна за съдействие в този случай?

  Отговор:
  Здравейте! Предвид факта, че застрахователят забавя заплащането може да подадете молба до застрахователя, с копие до Комисията за финансов надзор(координати може да намерите в интернет), в която да опишете случая си и да поискате да се произнесе по щетата Ви. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако след това застрахователят откаже да ви заплати застрахователно обезщетение или определеното застрахователно обезщетение е занижено, единственият вариант, който Ви остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-01-08 03:50:03

  Отказ да се изплати обезщетение при групова застраховка "Злополука"

  Въпрос:Здравейте Застраховано лице съм по Групова застраховка Живот и групова застраховка Злополука. И двета полици се плащат разсрочено на четири вноски с падежи както следва: 16.12.; 01.03.; 01.06. и 01.09. Дружеството, което ме е застраховало, е заплатило само първа и втора вноска, след което поради неизпълнение на договореностите поети от застрахователя не извършва плащанията по полиците за периода от Юни до Септември. В същото време с мен се случва застрахователно събитие през месец Март, за което подавам съответните претенции. От застрахователното дружество получавам отказ, с мотива че "поради неплащане на дължимите застрахователни премии полиците са били ликвидирани на основание Кодекса на застраховането" Моля да ми посочите правното основание, съгласно Кодекса за застраховането, на което се позовава Застрахователя при отказа за изплащане на застрахователното обезщетение! При положение, че плащането на застрахователната премия по полиците е разсрочено и са заплатени вноските за първите шест месеца, а събитеито, случило се с мен, попада в този период отказа за изплащане на обезщетение дъли е правомерен! В очакване на Вашия отговор, оставам с Уважение Христо Христов

  Отговор:
  Здравейте! Кодекса за застраховане регламентира в чл. 236 какви са последиците при неплащане на някоя от дължимите премии при разсрочено плащане - Застрахователят е длъжен да покани писмено застрахования да плати текущата премия в срок, който не може да бъде по-малък от един месец от получаването на поканата. Ако текущата премия не бъде платена в посочения срок, застрахователят може да намали застрахователната сума до размера на откупната стойност, когато текущите премии по застрахователния договор са платени поне за две години. В противен случай застрахователят може да прекрати договора. Ако застрахователното събитие настъпи преди намаляването на застрахователната сума или прекратяването на договора при условията на предходното се смята, че застрахователната сума е намалена или че договорът е прекратен. Дори договорът да е прекратен на посоченото основание, с отправена писмена покана, прекратяването има действие занапред, поради което считам, че във вашия случай, отказът на застрахователят е неоснователен и същият неправомерно отказва да Ви заплати застрахователно обезщетение с оглед на това, че към датата на настъпване на застрахователното събитие е налице валидно сключена застраховка! За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-12-16 09:41:52

  Претенция за обезщетение към виновното лице или към застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност" при ПТП

  Въпрос:Здравейте! На 04.12.2014 г. пострадах с лека телесна повреда при ПТП с маршрутка от градския транспорт. Виновен е друг участник в движението, който отне предимство на шофьора на маршрутката. В последствие се оказа, че в кръвта на виновникът е отрита марихуана. Полага ли ми се обещетение и какъв е редът да го получа? Благодаря за отговора.

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да предявите претенция срещу застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност”, което е причинило пътно – транспортното произшествие. Предполагам разполагате с констативен протокол с пострадали лица, където е посочено, че вината за настъпване на произшествието е на автомобила, отнел предимството на маршрутката, в която сте пътували. В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели, в това число всички разноски за лечение, пряко свързани с причинените вследствие на катастрофата увреждания. Разбира се, можете да предявите претенция и срещу виновното лице, предизвикало ПТП по реда на Закона за задължения и договорите, но нашия съвет е да предявите претенцията си срещу застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност”. Имайте предвид, че единственото ограничение е невъзможността да получите обезщетение за причинените ви вреди едновременно от виновника и от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-11-15 12:08:35

  Частично изплатено обезщетение от застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте уважаеми дами и господа! Автомобилът ми претърпя щети по вина на друг водач, чиято застраховка "гражданска отговорност" е към Евроинс АД.Застрахователят ми изплати сума от 153 лева за щетите. След запитване за ремонт в автосервиз обаче се оказа, че ремонта на щетите ще струва над 250 лева, за което ще получа проформа-фактура като удостоверение от сервиза за стойността на необходимия ремонт. Очевидно тарифите към Наредба №24 позволяват занижаване на размера на обезщетението за повредата спрямо реалната стойност на необходимия ремонт за отстраняването, което е в ущърб на гражданите претърпели материални вреди от застрахователното събитие. Наредбата допуска за по-старите на години увредени автомобили да се изплащат по-ниски обезщетения за ремонт, което е неоснователна процедура във вреда на гражданите, защото реалната цена за автотенекеджийски и абтобояджийски ремонт е една и съща независимо дали колата е на 1, 10 или 30 години. Въпросът ми е: В случай че въпреки представените документи за обективна оценка на необходимите разходи или други документи, застрахователят откаже да заплати пълната стойност, която да покрие изцяло стойността на щетата, имам ли правни основания и реални шансове да търся правото си на пълно обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс, кои конкретно са те и срещу кого следва да предявя граждански иск за покриване на некомпенсираната част от щетите - срещу застрахователя или срещу виновния за автопроизшествето водач на МПС?

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (кординати може да намерите в интернет) за преразглеждане на размера на обезщетението, с искане да ви се заплати застрахователно обезщетение по представена от вас проформа фактура, взета от автосервиза. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако след това застрахователят откаже да ви изплати необходимата сума за възстановяване на увредения автомобил, единственият вариант, който остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя за платения от вас ремонт. Разбира имате право и на претенция към виновния водач, но нашият съвет е да търсите цялото плащане от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-10-26 03:32:58

  Претенция за обезщетение към застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, месец януари 2013 година мой близък бе блъснат от автомобил, по време на пресичане на кръстовище на бул. Европа. Вследствие на ПТП има изваден далак, черепно мозъчна травма и ред други контузии, беше в болница три месеца и претърпя няколко операции. В следствие на ПТП има една тежка и няколко средни телесни увреждания, също така е освидетелстван от ТЕЛК с 68 процента инвалидност. Има ли право на претенция към застрахователя на МПС което го е бласнало, при условие, че се води съдебно дело за установяване вината на водача на МПС ,което не е приключило. Искам да доуточня, че пешеходеца е пресичал косо на пешеходната пътека, а не на самата пътека. Ако съгласно протокола от ПТП пешеходеца има вина за настъпилото ПТП , има ли право на претенция към застахователното дружество на водача на МПС.

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които вашият роднина е претърпял, в това число всички разноски за лечението, пряко свързани с причинените вследствие на катастрофата увреждания. Застраховка „Гражданска отговорност” покрива вредите, които са виновно причинени от застрахованото лице на трети лица. В тази връзка пострадалото лице има право да предяви претенция спрямо застрахователя на виновното лице като приложи всички разходни документи, епикризи, медицински документи за определяне на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. Имайте предвид, че застрахователят няма да му изплати застрахователно обезщетение, докато не приключи съдебното дело, в което следва да се установи вината на водача и евентуално какъв е размера на съпричиняване от страна на вашия роднина. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които са направени във връзка с лечението: за лекарства, прегледи, операции и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен е пострадало лицето, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли същото напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който е преживян от пострадалото лице вследствие на пътно – транспортното произшествие. Имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение от страна на застрахователя, в случай, че такова бъде определено, след като бъде постановено решението на наказателния съд, е справедливо. Ако застрахователят откаже да изплати на вашия роднина застрахователно обезщетение за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди или същото е твърде занижено, предвид множеството телесни повреди, които е получил вашият роднина, ви съветваме, вашият роднина да предяви претенцията си към застрахователя по съдебен ред по своето местожителство. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-10-06 02:50:24

  Обезщетение на пътник по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Пострадала съм при ПТП-средна телесна повреда като пътник. Мога ли да търся обезщетение от застрахователя на моя водач, който в случая е виновен и застрахователя ще си иска ли след това парите от него?

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Във вашия случай в качеството си на пострадало лице имате право да получите застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице за претърпените имуществени и неимуществени вреди вследствие на пътно – транспортното произшествие. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които сте направили във връзка с лечението: за лекарства, прегледи и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който сте преживяли в следствие на пътно – транспортното произшествие. Редът, по който следва да получите обезщетение е като съберете всички медицински документи и документи за направени от вас разходи и отправите писмена претенция до застрахователя на виновното лице. Срокът, в който застрахователят следва да ви заплати обезщетение е 3 месеца от подаване на заявлението, като имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение е справедливо. След като ви бъде изплатено застрахователното обезщетение, застрахователят няма основание да иска платеното от виновния водач освен ако не са налице хипотезите на чл. 274 от Кодекса за застраховане, а именно: застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие: е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог; не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2014-09-25 01:40:04

  Отказ да се изплати обезщетение на пострадал при застраховка "Злополука" по ипотечен кредит

  Въпрос:При инцидент в обшественна сграда по хлъзгав под паднах и претърпях злополука - три счупени ребра. Имам застраховка "живот " и застраховка " злополука " по ипотечен кредит.Застрахователната компания отказва да признае застрохвките с различни предтексти- първо посочиха като мотив за отказ ,че срокът на застраховката е изтекъл ,/при факт че в индивидуалните условия по договора за кредит е посочено че ,тя важи до пълното изплащане на размера на кредита/ впоследствие ,не знам по какви причини решиха да се презастраховат и ми изпратиха още един отказ като бе посочено че ,застраховката не покривала риск временна нетрудоспособност. Освен това виновник за ицидента е служителка на общественната сграда , Имам ли право да търся обезщетение и от общественната институция

  Отговор:
  Здравейте! Необходимо е да се прегледат Общите условия към сключената застраховка „Живот” и „Злополука”, за да се прецени при какви условия е сключена същата и дали рискът временна нетрудоспособност, както е във вашия случай, е покрит риск по същата. Ако е покрит риск и застрахователят неоснователно ви отказва изплащане на застрахователно обезщетение може да депозирате молба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (координати може да намерите в интернет) за преразглеждане на претенцията ви. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако и в този случай не ви изплатят застрахователната сума, единственият вариант, който остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя за заплащане на дължимата застрахователна сума по застраховка „Злополука”. Имайте предвид, че не е задължително да изчакате отговора на КФН, а можете успоредно с тези действия да предявите иск пред компетентния съд. По отношение на другия ви въпрос след като виновна за инцидента е служителка на обществената институция по реда на Закона за задълженията и договорите можете да ангажирате деликтна отговорност на институцията и да предявите претенция за причинените ви, вследствие на злополуката, имуществени и неимуществени вреди. Имайте предвид, че следва да докажете, че служителката не е изпълнила задълженията си и е виновна за претърпяната от вас злополука. Тъй като материята е много сложна, нашият съвет е да се обърнете към адвокат за помощ. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-09-20 08:35:28

  Отказ да се изплати обезщетение при застраховка "Злополука"

  Въпрос:Имам застраховка злополука, в която са споменати 75% инвалидност> В решението ми след падането от ТЕЛК ми дадоха общо 78% с придружаващите заболявания, а 75% са ми заради пострадалата ръка. Отказват изплащан, а аз искам да знам дали причината е от процентите?

  Отговор:
  Прочетете внимателно отказът на застрахователя, тъй като в него следва да е посочено основанието, въз основа на което Ви отказват да ви изплатят застрахователно обезщетение по застраховка „Злополука”, тъй като не става ясно на какво основание точно ви отказват. Необходимо е също да се прегледат Общите условия към сключената застраховка „Злополука”, за да се прецени при какви условия е сключена същата. Предвид липсата на достатъчно информация нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (координати може да намерите в интернет) за преразглеждане на претенцията ви. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако и в този случай не ви изплатят застрахователната сума, единственият вариант, който остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя за заплащане на дължимата застрахователна сума по застраховка „Злополука”. Имайте предвид, че не е задължително да изчакате отговора на КФН, а можете успоредно с тези действия да предявите иск пред компетентния съд. Тъй като материята е много сложна, нашият съвет е да се обърнете към адвокат за помощ. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-08-25 11:10:25

  Обезщетение за пострадал при ПТП по застраховка "Гражданска отгорност"

  Въпрос:Здравейте, бих искала да Ви задам следния въпрос? Преди два дни баба ми беше бутната до пешеходна пътека от водач, който потеглял с автомобила си на заден ход. При удара пада удря си главата,чупи си ръката при китката, при рамото както и бедрото. Настанена е в болница и и предстои операция :( Въпросът ми е следният как се изплаща обезщетение и съответно към кого трябва да се обърнем?

  Отговор:
  Здравейте! Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Баба ви, в качеството си на пострадало лице, има възможност да претендира от застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност” обезщетение за претърпените от нея имуществени и неимуществени вреди. В случай, че не разполагате с информация дали автомобилът, който е блъснал баба ви има такава застраховка, следва да проверите наличността й в интернет страницата на Гаранционния фонд по регистрационен номер на автомобила. След като установите кой е застрахователят на виновното лице следва да изпратите претенцията си до него, заедно с всички разходни документи за определяне на застрахователното ви обезщетение за неимуществени и имуществени вреди. След предявяване на претенцията на баба ви застрахователят трябва да определи застрахователно обезщетение в рамките на 3 месечен срок. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-08-12 04:44:09

  Обхват на застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте претърпях ПТП аз бях единия от водачите,виновен е другия водач. В следствие на птп-то имам контузия на кръста изкарал съм си медицинско удостоверение от полицията имам констативен протокол за птп с пострадали лица имам и болничен. При завеждането на щетите в застрахователя на другия участник ги попитах за обезщетение за физически травми и те започнаха да овъртат на база на какво, имаш ли фактури и така нататък. Искам да получа парично обезщетение за нанесените ми телесни щети какво ще ме посъветвате да направя. Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели в това число всички разноски за лечение, пряко свързани с причинените вследствие на катастрофата увреждания. В тази връзка нашият съвет е да предявите претенцията си за заплащане на неимуществени вреди, които сте понесли вследствие на претърпяното пътно – транспортно произшествие спрямо застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице като представите копие от всички документи, с които разполагате (констативен протокол за ПТП с пострадали лица, амбулаторни листи, рецепти и др.). Застрахователят в три месечен срок следва да ви заплати застрахователно обезщетение или да откаже такова. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-07-25 06:26:18

  Предявена регресна претенция от застраховател по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте,при ПТП,за което шофьорът няма вина,дойде регресна покана за изплащане на щетите от застрахователя на дугия водач,искам да попитам как е възможно да бъде обжалвано?

  Отговор:
  Здравейте! Следва да напишете възражение срещу регресната покана, като се мотивирате, както и да приложите документи, с които разполагате. Обикновено застрахователите не ги вземат под внимание. Вината се доказва с влязло в сила наказателно постановление. Ако и двамата водачи имат наказателни постановления, застрахователят може да предяви към Вас регрес за половината от изплатената сума, поради т.н.съпричиняване. Ако казусът не е такъв нашият съвет е не плащайте нищо. Ако заведат иск в съда срещу Вас следва да организирате защитата си. Правото е на Ваша страна. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.