Премахване на пасивната маркировка по застраховка Каско

Във връзка със ЗАКОНА за допълнение на Кодекса за застраховането обн. - ДВ, бр. 51 от 05.07.2011 г., считано от 07 октомври 2011 г. се прекратява практиката по пасивно маркиране на МПС при сключване на застраховки Каско.

Законът забранява полагането на стикери при извършване на маркирането, още повече такива, които идентифицират конкретен застраховател изискал процедурата. Законът не забранява маркирането или, както е наречено в него „микрогравиране“ и тази възможност остава за всеки един застрахован, който пожелае извършването на процедурата, при цени и условия определени от фирмата/ите предоставяща тази услуга.

За автомобилите, които вече имат залепени такива стикери, свързани с маркиране е предоставен отлагателен срок за премахването им до 05.10.2012 г. Моля, премахнете знаците, тъй като след тази дата органите на КАТ ПП ще прилагат административни наказания на водачите, чиито автомобили имат такива знаци.

2011-11-03 04:01:49